رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقای کیفی آموزش پرستاری، مامایی و اتاق عمل در رده های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴تأسیس شد.

 

این دفتر با هدف ارتقاء فرآیند یاددهی و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده پرستاری و مامایی که هدف آن تربيت نيروي انساني توانمند براي ارايه بهترين خدمات به آحاد جامعه است، فعالیت های خود را در چهار حیطه سازماندهی کرده است:

 

v   ارتقاء فعالیت های یاددهی- یادگیری در آموزش نظری و بالینی

v   برنامه ریزی درسی

v   توانمند سازی اساتید

v   ارزشیابی دانشجو و استاد

 

مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی(EDC)  بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارندایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد. در راستای تحقق اهداف فوق ، به موجب این آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش(EDO)  دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و شرایط ایجاد دفاتر مذکور و نحوه تعامل آنها با مراکز مطالعات بشرح زیر تبیین می گردد.