previous pauseresume next

برگزاری سخنرانی دکتر آزیتا امیری استاد دانشگاه Alabama

       به دعوت ریاست دانشکده، سرکار خانم دکتر طالقانی، طی دو روز شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ خرداد جاری، سرکارخانم دکتر آزیتا امیری، دکترای پرستاری از دانشگاه  Alabama، جهت اساتید و دانشجویان دکتری، جلساتی به شرح ذیل برگزار می نماید:

-  شنبه ۸ خرداد از ساعت ۸ و نیم تا ۱۰ در تالار اندیشه، سخنرانی با موضوع:                   

The impact of environmental exposures on reproductive health:the role of midwives and nurses

-  شنبه ۸  خرداد از ساعت۱۴/۳۰ تا ۱۷  در تالار معرفت، مشاوره متدولوژی تحقیقات با دانشجویان دکتری پرستاری

-  یکشنبه ۹ خرداد جاری از ۸ و نیم تا ۱۰ در تالار اندیشه، سخنرانی با موضوع: برنامه DNPبرنامه ارائه دکتری پرستاری بالینی

- یکشنبه ۹ خرداد از ساعت۱۴/۳۰ تا ۱۷  در تالار معرفت، مشاوره متدولوژی تحقیقات با دانشجویان دکتری بهداشت باروری

The impact of environmental exposures on reproductive health:the role of midwives and nurses

     شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۵،  سرکارخانم دکتر آزیتا امیری، استاد پرستاری از دانشگاه  Alabama، طی سخنرانی با موضوع:

The impact of environmental exposures on reproductive health:the role of midwives and nurses

(نقش عوامل شیمیایی و آلوده کننده محیطی در ایجاد بیماریها و فعالیت پرستاران و ماماها در پیشگیری و آموزش به خانواده و جامعه)، با ارائه نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع یاد شده جهت  اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداختند.

در ادمه عصر این روز، سرکارخانم دکتر امیری در تالار معرفت، در خصوص متدولوژی تحقیقات با دانشجویان دکتری تخصصی  پرستاری به صورت انفرادی به مشاوره ایشان پرداختند.

برگزاری جلسه شورای اداری دانشکده در خرداد ۱۳۹۵

     چهارشنبه۵ خرداد ماه جاری جلسه شورای اداری دانشکده، با حضوراکثریت مسئولین واحدها در اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر سخنان معاون مالی اداری دانشکده، مسئولین واحدها به ارائه نقطه نظرات خود، پیشنهادات و انتقادات واحد خود پرداختند.

تدوین برنامه مراقبت بهداشت باروری مبتنی بر نیازهای زنان آسیب دیده از زلزله

     دانشجوی دکتری بهداشت باروری ، سرکارخانم فریده بهمن جنبه ، چهار شنبه۵ خرداد۱۳۹۵، درتالارمعرفت از پایان نامه خود با عنوانتدوین برنامه مراقبت بهداشت باروری مبتنی بر نیازهای زنان آسیب دیده از زلزله ، دفاع نمود.   

اساتید راهنما و مشاور دانشجو سرکارخانم فریده بهمن جنبه ،  سرکار خانم دکتر شهناز کهن وآقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان بودند.

همچنین داوری  پایان نامه ایشان را سرکار خانمها دكتر نیکو یمانی،  دكتر مهناز نوروزی ، دكتر اشرف کاظمی و آقای دکتر  فرهاد حیدری به عهده داشتند.

توانمندسازی زنان در شیردهی، طراحی اجرا و ارزشیابی یک برنامه ارتقاء

     دانشجوی دکتری بهداشت باروری ، سرکارخانم زینب حیدری ، سه شنبه۴ خرداد۱۳۹۵، درتالارمعرفت از پایان نامه خود با عنوانتوانمندسازی زنان در شیردهی، طراحی اجرا و ارزشیابی یک برنامه ارتقاء: مطالعه ترکیبی، دفاع نمود.   

اساتید راهنما و مشاور دانشجو سرکارخانم زینب حیدری ،  سرکار خانمها دکتر شهناز کهن ودکتر ماهرخ کشوری بودند.

همچنین داوری  پایان نامه ایشان را سرکار خانمها دكتر رویا کلیشادی،  دكتر فیروزه مصطفوی، دكتر پروانه خراسانی و دكتر اشرف کاظمی  به عهده داشتند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS