رفتن به محتوای اصلی
x

نشریات

لیست نشریات دانشکده و دانشگاه که دانشجویان پرستاری و مامایی در آن فعالیت می کنند :

-آریانا(مدیر مسئول: محمد مهدی محمدی )

-بهبود(مدیر مسئول: فاطمه حدادیان )

-زمر(صاحب امتیاز : راضیه جامعی |)

-ضربان پ (مدیر مسئول: فاطمه زراعت پیشه )

-شریان (مدیر مسئول: مهدی ذوالفقاری )

-حیات (مدیر مسئول: ریحانه نیک نژاد)

-قلمستان (مدیر مسئول: علیرضا جوادی منش )

-نبض مهاجر (مدیر مسئول :احمد رحیمی )