رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

  1. کارگاه  مراقبت های ویژه نوزادان بهمن 1399
  2. کارگاه مراقبت های دارویی نوزادان بهمن 1399
  3. کارگاه  NICU1 –- 13981397- 1396-
  4. کارگاه  NICU2  1398-1397- 1396-
  5. کارگاه مراقبت های دارویی نوزادان بهمن 1399
  6. کارگاه کرونا در کودکان  مهر 1399
  7. کارگاه احیا 
  8. اپیک
  9. بقای نوزاد
  10. پیگیری نوزاد پرخطر