رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول  1402-1401

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری کودک سالم

2

515310

کارشناسی پرستاری

2

کارآموزی پرستاری کودک سالم

2

515314

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری بیماریهای کودکان

2

515312

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی بیماریهای کودکان

2

515301

کارشناسی پرستاری

5

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

2

515318

کارشناسی پرستاری

6

بیماریهای کودکان

1

515317

کارشناسی مامایی

7 کارآموری پرستاری بهداشت مادر و نوزاد (نوزادان يک واحد )   518340 کارشناسی پرستاری
8 نظریه های پرستاری نوزادان   515576 ارشد نوزادان

9

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

1

515571

کارشناسی ارشد نوزادان

10

کلیات بررسی و ارزیابی نوزاد و خانواده

3

515572

کارشناسی ارشد نوزادان

11

حمایت تکاملی و مراقبت خانواده محور

3

515575

کارشناسی ارشد نوزادان

12

اصول اخلاقی ، قانونی و حرفه ای در مزاقبت از نوزادان

2

515577

کارشناسی ارشد نوزادان

13

بیماریهای کودکان و مسائل کودکان استثنایی

1

515531

کارشناسی ارشد بهداشت باروری

14

کارآموزی بیماریهای کودکان و مسائل کودکان استثنایی

0.5

515532

کارشناسی ارشد بهداشت باروری

15 پرستاری در دوره خوردسالی و نوپایی 1 515543 کارشناسی ارشد  کودکان

16

کارآموزی پرستاری در دوره خوردسالی و نوپایی

1

515544

کارشناسی ارشد  کودکان

17

پرستاری در سنین مدرسه

1

515545

کارشناسی ارشد کودکان

18

کارآموزی پرستاری در سنین مدرسه

2

515546

کارشناسی ارشد کودکان

19

پرستاری در نوجوانی

1

515547

کارشناسی ارشد کودکان

20

کارآموزی پرستاری در نوجوانی

1

515548

کارشناسی ارشد کودکان

21

سلامت روان کودکان و نوجوانان

0.5

515549

کارشناسی ارشد کودکان

22

کارآموزی سلامت روان کودکان و نوجوانان

0.5

515550

کارشناسی ارشد کودکان

23

مدیریت پرستاری بالینی

1

500515

کارشناسی ارشد کودکان

24

کارآموزی مدیریت پرستاری بالینی

0.5

500516

کارشناسی ارشد کودکان

25

بیماریهای کودکان و نوزادان

1

515202

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

26

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان و نوزادان

1.5

515206

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم  1401-1400

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری کودک سالم

2

515310

کارشناسی پرستاری

2

کارآموزی پرستاری کودک سالم

1

515314

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری بیماریهای کودکان

3

515312

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی بیماریهای کودکان

1

515316

کارشناسی پرستاری

5

کارآموزی عرصه کودکان

2

515318

کارشناسی پرستاری

6

نوزادان و مراقبتهای مربوطه

1

515327

کارشناسی مامایی

10

کارآموزی بیماریهای کودکان

1

515315

کارشناسی مامایی

11

کارآموزی عرصه نوزادان نیازمند مامایی

1

515325

کارشناسی مامایی

12

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه نظری

1

515527

کارشناسی ارشد مامائی

13

کارآموزی شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه

1

515528

کارشناسی ارشد مامائی

14

اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان نظری (2)

1

515514

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

15

کارآموزی اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان  (2)

2

515516

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

16

پرستاری در دوره  نوزادی

1

515537

ارشد پرستاری اطفال

17

کارآموزی پرستاری در دوره  نوزادی

1

515538

ارشد پرستاری اطفال

18

پرستاری کودکان در سوانح و بلایا

1

515541

ارشد پرستاری اطفال

19

کارآموزی پرستاری کودکان در سوانح و بلایا

1

515542

ارشد پرستاری اطفال

20

پرستاری در دوره  شیر خوارگی

1

515539

ارشد پرستاری اطفال

21

کارآموزی پرستاری در دوره  شیر خوارگی

1

515540

ارشد پرستاری اطفال