رفتن به محتوای اصلی
x

امور عمومی

 

مسئول امور عمومي :مجید کرم پور         تلفن: ۳۷۹۲۷۵۱۹

 

 

شرح وظایف مسئول امور عمومی

 • دریافت دستور وبرنامه کار از ریاست و معاون محترم اداری و مالی
 • تأمین فضا و تدارك تجهیزات وامکانات و وسایل اداري جهت ارائه خدمات
 • تأمین وسایل مورد نیازدرجهت تسهیلان جام ارائه خدمات
 • برنامه­ ریزي جهت افزایش کیفیت خدمات اداري و پشتیبانی
 • برنامه ریزي وارائه طرحهاي مربوط به کنترل وکاهش هزینه­ ها
 • سازماندهی،تعیین شرح وظایف،تقسیم کار،تعیین حدود تفویض اختیار دربین واحدها
 • برنامه ریزي ونظارت برعملیات تدارکاتی،انبارداری و جمع دار اموال
 • رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت/زمان سنجی ارائه خدمات
 • پیش بینی نیازهاي تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 • رسیدگی وصدور دستور لازم به نامه­ ها وگزارش­هاي دریافتی
 • نظارت بر وضعیت مرخصی­های کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط دانشکده شامل دبیرخانه، کارگزینی، کامپیوتر، سمعی­بصری، بایگانی و خدماتخودروئی،انبار،تاسیسات و وسایل نقلیه
 • پیگیري برگزاري جلسه شواري اداري و تنظیم صورتجلسه کمیته و پیگیری در اجرای آن
 • نظارت برامورساختمانی ومحوطه­ سازي دانشکده ­ها
 • ارتباط بامعاونت­هاي آموزشی،پژوهشی،دانشجویی،فرهنگی و همچنین با ستاد دانشگاه
 • دریافت تقاضاهاي مربوط به سالن­ها،skill lab  و سایر فضاهای دانشکده جهت برگزاری جلسات
 • نظارت برحسن اجراي عملکرد واحدتاسیسات
 • انتقال درخواست­هاي تجهیزات وامکانات آموزشی ونیازهاي لوازم اداري ومصرفی کلی دردانشکده
 • پیگیري برنامه افزایش فضاهاي فیزیکی واحداث واحدهاي جدید با نظارت مدیریت فنی دانشگاه
 • هماهنگی برنامه­ هاي دانشجویی درسطح تشکل­ها،پشتیبانی ازمراسم­های دانشجویی باهماهنگی مسئولین دانشجویی وفرهنگی دانشکده
 • انجام کلیه امور ارجاعی  توسط مسئولین
 • سازماندهی و ساماندهی وضعیت ارزشیابی کارکنان
 • نظارت بر حسن اجرای انبار و وظایف واحد خدمات
 • بررسی نیازهای آموزشی کارکنان
 • نظارت بر قراردادهای دانشکده