رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

  • جمعی از نویسندگان. اخلاق پرستاری. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1388.
  • مقصودی جهانگیر و ناجی همایون. ترجمه فصول 14و 15و 48 و 53 پرستاری داخلی و جراحی بلاک. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1386.
  • اعضای هیئت علمی گروه روانپرستاری. مراقبتهای پرستاری در فوریتهای روانپزشکی. انتشارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1386.
  • اعضای هیئت علمی گروه روانپرستای. اختلالات روانی و مراقبتهای پرستاری(ترجمه). انتشارات کنکاش و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1383
  • پهلوانزاده سعید، مقصودی جهانگیر . بهداشت روانی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1384.
  • مقصودی جهانگیر. اصول روانپرستاری (ترجمه). انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1383.