رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارائه شده

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401  
ديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

روانشناسی فردی و اجتماعی

2

513301

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری بهداشت روان

2

513310

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری بیماریهای روان

2

513312

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی بهداشت روان

1

513313

کارشناسی پرستاری

5

کارآموزی بیماریهای روان

1

513314

کارشناسی پرستاری

6

روانشناسی عمومی زن وخانواده

2

513304

کارشناسی مامایی

7

روانپزشکی در مامایی

1

513311

کارشناسی مامایی

8

روانشناسی عمومی

2

513301

کارشناسی اطاق عمل

9

اصول سلامت روان در روانپرستاری

1

513523

ارشد روانپرستاری

10

کارموزی اصول سلامت روان در روانپرستاری

0/5

513524

ارشد روانپرستاری

11

اصول  مشاوره در روان پرستاری

0/5

513525

ارشد روانپرستاری

12

کارآموزی اصول  مشاوره در روان پرستاری

0/5

513526

ارشد روانپرستاری

13

مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

1

513531

ارشد روانپرستاری

14

کارآموزی مداخلات روانپرستاری گروهی وخانوادگی

1

513532

ارشد روانپرستاری

15

مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان

1

513533

ارشد روانپرستاری

16

 کارآموزی مداخلات رئانپرستاری کودکان و نوجوانان

1

513534

ارشد روانپرستاری

17

اختلالات روانی سا لمندان ومراقبتهای روانپرستاری

1

513535

ارشد روانپرستاری

18

 کارآموزی  ا ختلالات روانی سا لمندان  ..............

0/5

513536

ارشد روانپرستاری

19

پرستاری اعتیاد

0/5

513537

ارشد روانپرستاری

20

 کارآموزی پرستاری اعتیاد

0/5

513538

ارشد روانپرستاری

21

فوریتهای  روان پرستاری

0/5

513539

ارشد روانپرستاری

22

کارآموزی  فوریتهای  روان پرستاری

0/5

513540

ارشد روانپرستاری

23

پرستاری سالمندی (2)وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی - نظری

1/5

513520

ارشد سالمندی

24

پرستاری سالمندی (2)وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی - کارآموزی

1/5

513521

ارشد سالمندی

25 روش شناسی تحقیقات   500602 دکترای پرستاری
      جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم  1401-1400  
رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

روانشناسی اجتماعی

2

513301

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری بهداشت رو ان

2

513310

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری بیماریهای روان

2

513312

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی بهداشت روان

1

513313

کارشناسی پرستاری

2

کارآموزی بیماریهای روانی

1

513314

کارشناسی پرستاری

3

بهداشت روان در اتاق عمل

1

513315

کارشناسی اتاق عمل

4

مداخلات روانپرستاری فردی

1

513529

کارشناسی ارشد روانپرستاری

5

کارآموزی مداخلات ............

1

513530

کارشناسی ارشد روانپرستاری

6

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

1

513527

کارشناسی ارشد روانپرستاری

7

کارآموزی اختلالات روانی

1

513528

کارشناسی ارشد روانپرستاری

8

کارورزی بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان

1

513542

کارشناسی ارشد روانپرستاری

7

کارورزی اورژانس های روانپزشکی

2

514543

کارشناسی ارشد روانپرستاری

8

کارورزی درمانگاه های اعتیاد

1

514544

کارشناسی ارشد روانپرستاری

9

کارورزی بخش روانپزشکی بزرگسالان

2

514541

کارشناسی ارشد روانپرستاری