رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس های اجرا شده

کنفرانس روش هاي آرام سازی بيماران در بخش های مراقبت ویژه 1398

کنفرانس اصول تغذیه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 1397

کنفرانس مراقبتهای پرستاری بیمار ضربه مغزی در اورژانس و بخش مراقبتهای ویژه1397

کنفرانس توانمندسازی پرستاران در ارائه مراقبتهای تنفسی بیماران در بخش های مراقبت ویژه1397

کنفرانس توانمندسازی اخلاقی1396

کنفرانس آموزش ، اجرا و ارزشیابی بازاندیشی بالینی برای پرستاران 1396

کنفرانس مراقبت های پیشگیرانه از پنومونی وابسته به ونتیلاتور 1395