رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

محاسبات دارویی   (1399)                                                               

پیشگیری اولیه در پاندمی ویروس کرونا (1399)                                    

پیشگیری اولیه در پاندمی ویروس کرونا (1399)                                       

بهبود کیفیت مراقبت و اصول مدیریت پرستاری(1399)                                                              

ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر  (1399)                                                                                    

ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر(1399)                                                                                     

کنترل عفونت در کووید 19  (1399)                                                                                         

تریاژ بیمارستانی  (1399)                                                                                                            

تریاژ بیمارستانی (1399)                                                                                                             

گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات (1399)                                                              

محاسبات دارویی  (1399)                                                                                                      

افزایش انگیزش در پرستاران   (1399)                                                                                           

اصول کار با دستگاه ونتیلاتور   (1399)                                                                                 

اصول مراقبت از بیماران تحت جراحی های کم تهاجمی (1399)                                                      

توانمندسازی پرستاران در مراقبت از بیمار تحت (بالن پمپ داخل آئورتی)IABP (1399)                                                    

توانمندسازی در مراقبت از بیمار تحت بالن پمپ داخل آئورتی(IABP)   (1399)                                                            

مروری بر دیس ریتمی های قلبی        (1399)                                                                                                               

مدیریت پیش بیمارستانی بیماران ترومایی ( PHTM )  (1399)