رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس های اجرا شده

دبیر علمی خانم دکتر پروانه خراسانی

شناســه

عنوان برنامه های حضوری(سخنرانی)                                                      تاریخ / نــوع برنامه/ امتیاز آموزش مداوم    برابر ساعت برنامه

157129

آموزش بیمار در پاندمی کووید-19 (نیازسنجی تا اجرا و پایش اثربخشی( پرستاران / معاونت درمان در مرکز امین  18/9/1399 کنفرانس وبینار       5 امتیاز

156615

آموزش خودمراقبتی در بیماری فشارخون             پرستاران و سوپروایزرهای آموزش بیمار/ معاونت درمان 26/6/ 1399  کنفرانس علمی وبینار    5 امتیاز

156614

 آموزش خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت      پرستاران و سوپروایزرهای آموزش بیمار/ معاونت درمان  26/6/1399  کنفرانس علمی وبینار   5  امتیاز

151248

مراقبت تسکینی بیماریهای سخت درمان(مقدماتی) مراحل انتهایی زندگی پرستاران/آموزشیاران کانون حمد درخورشید29/10/1398کنفرانس ادواری5 امتیاز

151246

مراقبت تسکینی در بیماریهای سخت درمان(مقدماتی )مراقبت روانشناختیپرستاران/ آموزشیاران کانون حمد درخورشید 1/10/1398کنفرانس ادواری5 امتیاز

148997

اصول و فرایندآموزش به بیمار مخاطب پرستاران و سوپروایزرهای آموزش بیمار/ معاونت درمان       5/10/1398          کنفرانس علمی           10 امتیاز

143749

اصول و فرایندآموزش به بیمار     مخاطب پرستاران و سوپروایزرهای آموزش بیمار/ معاونت درمان   5/6/1398             کنفرانس علمی       10 امتیاز

140575

ادواری بهبود کیفیت آموزش بیمار و خانواده (استوما ) پرستاران مرکز الزهرا(س )                              22 /3/ 1398            کنفرانس علمی          5امتیاز

133559

مراقبت از بیمار با نارسایی مزمن قلبی و آموزش به بیمار و خانواده توانمندسازی پرستاران مرکز الزهرا(س ) 25/12/1397        کنفرانس علمی        5 امتیاز

117569

توانمندسازی در آموزش مديريت اورژانس هاي ديابت به بیمار و خانواده) مخاطب پرستاران/نظام پرستاری)  29/3/1397   کنفرانس علمی  5 امتیاز

106266

آموزش به بیمار (اصفهان- مخاطب پرستاران/ درخواست بیمارستان شهید صدوقی)                  14 /08/1396      کنفرانس علمی        5 امتیاز

106044

آموزش به بیمار(اصفهان- مخاطب پرستاران/درخواست بیمارستان شهید صدوقی)                    14 /08/1396      کنفرانس علمی         5 امتیاز

دبیر علمی خانم مریم سادات شهشهانی

113901

"کنترل عفونتهاي بيمارستاني" (اصفهان)         مخاطب پرستاران بیمارستان خورشید         10/12/1399       کنفرانس علمی یکروزه    5امتیاز