رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

دبیر علمی خانم دکتر پروانه خراسانی

شناســه

عنوان برنامه های حضوری(سخنرانی)                                                      تاریخ / نــوع برنامه/ امتیاز آموزش مداوم    برابر ساعت برنامه

162237

خودمراقبتی دیابت مباحث پیشرفته انفرادی سازی و روشهای نوین پرستاران با همکاری دانشکده و  معاونت درمان 14/12/1399وبینار علمی آموزشی 5امتیاز

162240

آشنایی با آموزش های خودمراقبتی و پیشگیری از دیابت  پرستاران/همکاری معاونت درمان در مرکز امین  30/11/1399      وبینارعلمی آموزشی 5 امتیاز

159708

توانمندسازی پرستاران در آموزش‌ پیشگیری و خودمراقبتی در دیابت پرستاران/ معاونت درمان در مرکز امین  23 /9/1399  وبینار علمی آموزشی    5 امتیاز

12684

آموزش همگانی و آموزش به بیمار:  توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی/ معاونت درمان      20 تا 22/6/   1397         کارگاه              10 امتیاز

121388

کلیات و فرایند آموزش خودمراقبتی دیابت: توانمندسازی کارشناسان سلامت و پرستاران معاونت بهداشت6تا8/5/1397            کارگاه           5/13 امتیاز

121387 

کلیات و فرایند آموزش خودمراقبتی به بیمار دیابتی توانمندسازی کارشناسان سلامت و پرستاران معاونت بهداشت13تا16/5/1397  کارگاه 18 امتیاز

121382

توانمندسازي پرستاران در آموزش مادران نیازمندِمدیریت تنفسی نوزاددرNICU   مخاطب پرستاران 28/11/1396       کارگاه            10 امتیاز

106044

آموزش به بیمار(اصفهان- مخاطب پرستاران/درخواست بیمارستان شهید صدوقی)                    14 /08/1396      کنفرانس علمی         5 امتیاز

103675

توانمند سازی پرستاران در آموزش همگانی و آموزش به بیمار(اصفهان) مخاطب پرستاران /معاونت درمان  16 /06/1396     کارگاه         10 امتیاز

87587

"توانمندسازی رابطین آموزش بیمار- 1"(خودمراقبتی) (اصفهان) مخاطب پرستاران/ معاونت درمان08 /10/1395        کارگاه              10 امتیاز

87584

"توانمندسازی رابطین آموزش بیمار 1(خود مراقبتی) (اصفهان)   مخاطب پرستاران/ معاونت درمان    02 /10/1395      کارگاه              10 امتیاز