رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری و بهداشت محیط

1

585314

کارشناسی پرستاری

2

کارآموزی پرستاری و بهداشت محیط

5/0

585318

کارشناسی پرستاری

3

آموزش به بیمار

1

585321

کارشناسی پرستاری

4

پرستاری سلامت جامعه

5/1

585311

کارشناسی پرستاری

5

پرستاری بهداشت فرد و خانواده

5/1

585310

کارشناسی پرستاری

6

کارآموزی سلامت جامعه

1

585316

کارشناسی پرستاری

7

اصول مدیریت پرستاری

2

585305

کارشناسی پرستاری

8

کارآموزی پرستاری سلامت فرد وخانواده

5/0

585315

کارشناسی پرستاری

9

کارآموزی عرصه مدیریت

2

585307

کارشناسی پرستاری

10

کارآموزی عرصه سلامت جامعه

2

585320

کارشناسی پرستاری

11

اصول خدمات بهداشتی مامایی تئوری وعملی

2

585301

کارشناسی  مامایی

12

کارآموزی عرصه مدیریت مامایی

1

518309

کارشناسی مامایی

13

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه

5/1

585538

ارشد سلامت جامعه

14

کارآموزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه

5/0

585539

ارشد سلامت جامعه

15

پرستاری اقتصاد سلامت

1

585546

ارشد سلامت جامعه

16

فرهنگ و پرستاری

1

585547

ارشد سلامت جامعه

17

نظام های عرصه خدمات سلامت

1

585548

ارشد سلامت جامعه

18

پرستاری سلامت جامعه (گروههای آسیب پذیر )

5/1

585552

ارشد سلامت جامعه

19

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه (گروههای آسیب پذیر )

5/1

585553

ارشد سلامت جامعه

 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1401-1400

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری و بهداشت محیط

1

585314

کارشناسی پرستاری

2

آموزش به بیمار

1

585321

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری بهداشت محیط

0/5

585318

کارشناسی پرستاری

       4

پرستاری سلامت جامعه

1/5

585311

کارشناسی پرستاری

5

پرستاری سلامت فرد و خانواده

1/5

585312

کارشناسی پرستاری

6

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

1

585316

کارشناسی پرستاری

7

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2

585305

کارشناسی پرستاری

8

کارآموزی سلامت فرد و خانواده

0/5

585315

کارشناسی پرستاری

9

کارآموزی عرصه بهداشت جامعه

2

585320

کارشناسی پرستاری

10

کارآموزی عرصه مدیریت

2

585307  

کارشناسی پرستاری

11

اصول مدیریت مامایی

2

585303

کارشناسی مامایی

12

کارآموزی عرصه مدیریت مامایی

1

585309

کارشناسی مامایی

12

بهداشت

2

585304

کارشناسی اطاق عمل

13

مدیریت در اتاق عمل

2

585302

کارشناسی اتاق عمل

14

کارآموزی مدیریت اطاق عمل

1

514324

کارشناسی اتاق عمل

15

پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )

2

585562

ارشد پرستاری بهداشت

16

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )

1

585551

ارشد پرستاری بهداشت

17

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

1

585544

ارشد پرستاری بهداشت

18

کارآموزی ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

1

585545

ارشد پرستاری بهداشت

19

پرستاری سالمندی (3) مسائل و مشکلات اجتماعی (نظری)

1/5

585530

ارشد پرستاری سالمندی

20

کارآموزی پرستاری سالمندی (3) مسائل و مشکلات اجتماعی

1/5

585531

ارشد پرستاری سالمندی