رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس های اجرا شده

کنفرانس بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری(1398)

کنفرانس مراقبت های پرستاری در سکته مغزی(1398)

کنفرانس مراقبت های پرستاری در نارسایی قلبی(1397)

کنفرانس مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی(1399)

کنفرانس مراقبت های پرستاری درسوختگی (1400)