رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارایه شده  نیمسال اول 1401-1400

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

اصول مهارتهای پرستاری نظری

2/5

511350

کارشناسی پرستاری

2

اصول مهارتهای پرستاری عملی

1/5

511351

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

1

511318

کارشناسی پرستاری

4

مفا هیم پایه پرستاری (1)

1

511366

کارشناسی پرستاری

5

بررسی وضعیت سلامت

1

511315

کارشناسی پرستاری

6

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  1

3

511353

کارشناسی پرستاری

7

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  1

2

511358

کارشناسی پرستاری

8

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  2

3

511354

کارشناسی پرستاری

9

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  2

2

511359

کارشناسی پرستاری

10

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و کودک پسران

1

518336

کارشناسی پرستاری

11

مفا هیم پایه پرستاری (2)

1

511367

کارشناسی پرستاری

12

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  3

4

511355

کارشناسی پرستاری

13

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  3

2

511360

کارشناسی پرستاری

14

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

1/5

511357

کارشناسی پرستاری

15

مراقبتهای پرستاری در منزل

2

511356

کارشناسی پرستاری

16

روش تحقیق

1/5

500302

کارشناسی پرستاری

17

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

2

511361

کارشناسی پرستاری

18

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (1)

2

511363

کارشناسی پرستاری

19

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (2)

2

511364

کارشناسی پرستاری

20

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (3)

2

511365

کارشناسی پرستاری

21

کارآموزی درعرصه مراقبتهای پرستاری در منزل

1

511362

کارشناسی پرستاری

23

کارآموزی درعرصه مادر و توزاد پسران

1

518342

کارشناسی پرستاری

23

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

1

511330

کارشناسی مامایی

26

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

1

511336

کارشناسی مامایی

27

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

1

511346

کارشناسی اطاق عمل

28

مهارتهای پرستاری عملی

1

511334

کارشناسی اطاق عمل

29

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

1

511554

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

30

کاراموزی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

1

511555

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

31

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

0/5

511562

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

32

پرستاری انکولوژی

0/5

511563

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

33

کارآموزی پرستاری انکولوژی

1

511564

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

34

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

0/5

511567

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

35

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

0/5

511568

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

36

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

1/5

511558

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

37

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

1/5

511559

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 

 

جدول دروس ارایه شده  نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

2/5

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

1/5

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی مامایی

۵

کارآموزی مهارتهای پرستاری

۱

۵۱۲۳۰۸

کارشناسی اطاق عمل

۶

مفاهیم پایه پرستاری ۱

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

۷

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

۸

بزرگسالان / سالمندان (۱)

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

۹

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۱)

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

۱۰

بزرگسالان / سالمندان (۲)

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

۱۱

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۲)

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

۱۲

مفاهیم پایه پرستاری(۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

۱۳

بزرگسالان / سالمندان (۳)

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

۱۴

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

۱۶

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

1/5

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

۱۷

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

۱۸

روش تحقیق

1/5

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی پرستاری

۱۹

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

۲۰

مهارتهای بالینی ورود به عرصه

۱

۵۰۰۳۰۶

کارشناسی پرستاری

۲۱

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

۲۲

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

۲۳

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

۲۴

کارآموزی درعرصه مراقبت در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

۲۵

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

۲

۵۱۱۳۴۲

کارشناسی مامایی

۲۶

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

۱

۵۱۱۳۱۷

کارشناسی مامایی

۲۷

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1/5

۵۱۳۵۲۲

ارشد روانپرستاری

۲۸

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1/5

۵۰۰۵۱۸

ارشد پرستاری د-  ج

۲۹

طب مکمل، طب جایگزین نقش پرستار

۱

۵۱۱۵۶۰

ارشد پرستاری د-  ج

۳۰

کارآموزی طب مکمل، نقش پرستار

0/5

۵۱۱۵۶۱

ارشد پرستاری د-  ج

۳۱

پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

1/5

۵۱۱۵۵۶

ارشد پرستاری د-  ج

۳۲

کارآموزی پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

1/5

۵۱۱۵۵۷

ارشد پرستاری د-  ج

۳۳

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1/5

۵۱۱۵۴۹

ارشد پرستاری سالمندی

۳۴

کارورزی اختلالات حاد  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۵

ارشد پرستاری د-  ج

۳۵

کارورزی اختلالات مزمن  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۶

ارشد پرستاری د-  ج

۳۶

پرستاری سالمندی ۱ اختلالات جسمی و..

۲

۵۱۱۵۵۰

ارشد پرستاری سالمندی

۳۷

کارآموزی پرستاری سالمندی ۱ اختلالات

۲

۵۱۱۵۵۳

ارشد پرستاری سالمندی