رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارایه شده نیمسال اول 1402-1401

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

کارآموزی عرصه اطاق عمل

1

514301

کارشناسی پرستاری

2

اصول وفنو ن عملکرد فردسیارواسکراب تئوری

5/1

514341

کارشناسی اطاق عمل

3

اصول وفنو ن عملکرد فردسیارواسکراب عملی

5/1

514342

کارشناسی اطاق عمل

4

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

1

514358

کارشناسی اطاق عمل

5

تکنولوژی جراحی در گوارش و غدد

3

514308

کارشناسی اطاق عمل

6

تکنولوژی جراحی در زنان و ارولوژی

2

518302

کارشناسی اطاق عمل

7

کارآموزی عملکرد فرداسکراب

2

514344

کارشناسی اطاق عمل

8

کارآموزی عملکرد فرد سیار

2

514343

کارشناسی اطاق عمل

9

تکنولوژی جراحی ترمیم پوست  و سوختگی

2

514355

کارشناسی اطاق عمل

10

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

2

514352

کارشناسی اطاق عمل

11

تکنولوژی اتاق عمل در اطفال و نوزادان

1

514356

کارشناسی اطاق عمل

12

آشنایی با بیماریهای داخلی (2)

2

514346

کارشناسی اطاق عمل

13

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

1

514319

کارشناسی اطاق عمل

14

تکنولوژی اتاق عمل اورزانس

1

514354

کارشناسی اطاق عمل

15

کارآموزی اصول مراقبت دراتاق بهبودی

2

514325

کارشناسی اطاق عمل

16

روش تحقیق

2

500302

کارشناسی اطاق عمل

17

کارآموزی عرصه   ارتوپدی

2

514328

کارشناسی اطاق عمل

18

کارآموزی عرصه  زنان

1

514248

کارشناسی اطاق عمل

19

کارآموزی عرصه  گوارش و غدد

2

514339

کارشناسی اطاق عمل

20

کارآموزی عرصه  ارولوژی

1

514251

کارشناسی اطاق عمل

21

کارآموزی اتاق عمل اورژانس

1

514327

کارشناسی اطاق عمل

22

کارآموزی عرصه   فک وصورت

1

514246

کارشناسی اطاق عمل

23

ENTکارآموزی عرصه

1

514245

کارشناسی اطاق عمل

24

آشنایی با وسایل وابزار پیشرفته

5/0

514512

ارشد اطاق عمل

25

کارآموزی آشنایی با وسایل وابزار پیشرفته

5/0

514513

ارشد اطاق عمل

26

پایش پیشرفته در سیستم های بدن

1

514509

ارشد اطاق عمل

27

کارآموزی پایش پیشرفته در سیستم های بدن

1

514510

ارشد اطاق عمل

28

کارآموزی بیهوشی

1

514511

ارشد اطاق عمل

29

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 3

2

514502

ارشد اطاق عمل

30

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 3

1

514503

ارشد اطاق عمل

31

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 4

2

514504

ارشد اطاق عمل

32

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی4

1

514505

ارشد اطاق عمل

33

کارآموزی تخصصی در فیلد اختیاری 1

2

514506

ارشد اطاق عمل

 

جدول دروس ارایه شده نیمسال دوم 1401-۱400

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

کارآموزی عرصه اطاق عمل

1

514301

کارشناسی پرستاری

2

اصول استریلیزاسیون

1

514305

کارشناسی اطاق عمل

3

آشنایی باوسایل وتجهیزات اطاق عمل

2

514306

کارشناسی اطاق عمل

4

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

514320

کارشناسی اطاق عمل

5

آشنایی با بیماریهای داخلی (1)

2

514345

کارشناسی اطاق عمل

6

بیهوشی

2

514315

کارشناسی اطاق عمل

7

تکنولوژی جراحی اعصاب

2

514349

کارشناسی اطاق عمل

8

تکنولوژی جراحی ارتوپدی

2

514350

کارشناسی اطاق عمل

9

کارآموزی تکنیک اطاق عمل (1)

2

514351

کارشناسی اطاق عمل

10

کارآموزی بخش استریل مرکزی

1

514321

کارشناسی اطاق عمل

11

کارآموزی تکنیک اطاق عمل (2)

2

514353

کارشناسی اطاق عمل

12

کارآموزی اطاق عمل اورژانس

1

514327

کارشناسی اطاق عمل

13

تکنولوژی جراحی در قلب وعروق

1/5

514257

کارشناسی اطاق عمل

14

تکنولوژی جراحی در توراکس

1/5

514256

کارشناسی اطاق عمل

15

تکنولوژی جراحی فک،صورت و ENT

2

514313

کارشناسی اطاق عمل

16

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی

1

514360

کارشناسی اطاق عمل

17

تکنولوژی اتاق عمل چشم

1

514359

کارشناسی اطاق عمل

18

کارآموزی عرصه اعصاب 

2

514329

کارشناسی اطاق عمل

19

کارآموزی عرصه  قلب وعروق

1

514349

کارشناسی اطاق عمل

20

کارآموزی عرصه  چشم

1

514354

کارشناسی اطاق عمل

21

کارآموزی عرصه  توراکس

1

514350

کارشناسی اطاق عمل

22

کارآموزی عرصه  اطفال

1

514338

کارشناسی اطاق عمل

23

کارآموزی عرصه   ترمیمی و پلاستیک

1

514362

کارشناسی اطاق عمل

24

کارآموزی عرصه درتروما یا پیوند

1

514361

کارشناسی اطاق عمل

25

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 1

2

514514

کارشناسی ارشد اطاق عمل

26

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 1

1

514515

کارشناسی ارشد اطاق عمل

27

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 2

2

514500

کارشناسی ارشد اطاق عمل

28

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی 2

1

514501

کارشناسی ارشد اطاق عمل

29

کارآموزی تخصصی در فیلد 2

2

514507

کارشناسی ارشد اطاق عمل