رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارائه شده نیمسال  اول  1402-1401
رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2/5

518334

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

2

518336

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2

518340

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی عرصه بهداشت مادر و نوزاد

2

518342

کارشناسی پرستاری

5

بارداری و زایمان (1) بارداری طبیعی

2

518316

کارشناسی مامایی

6

کارآموزی بارداری طبیعی (1)

1

518318

کارشناسی مامایی

7

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

1

511321

کارشناسی مامایی

8

بارداری و زایمان (3) غیر طبیعی

3

518320

کارشناسی مامایی

9

بیماریهای زنان و ناباروری

3

518357

کارشناسی مامایی

10

بهداشت مادروکودک

2

518332

کارشناسی مامایی

11

کاراموزی نوزادان

1

518369

کارشناسی مامایی

12

کارآموزی پزشکی قانونی

1

518319

کارشناسی مامایی

13

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1

518304

کارشناسی مامایی

14

مدیریت وارتقاءکیفیت مادر وکودک

1

518305

کارشناسی مامایی

15

فیزیوپاتولوژی داخلی 2

2

511338

کارشناسی مامایی

16

ارتباطات ،آموزش ومشاوره دربهداشت مادروکودک

1

518328

کارشناسی مامایی

17

اختلال عمل جنسی

1

518367

کارشناسی مامایی

18

کارآموزی داخلی - جراحی

1

511316

کارشناسی مامایی

19

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی (2)

5/2

518308

کارشناسی مامایی

20

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی (1)

5/1

518306

کارشناسی مامایی

21

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش 1

1

518378

کارشناسی مامایی

22

کارآموزی عرصه زنان  بخش 1

1

518376

کارشناسی مامایی

23

کارآموزی عرصه رادیولوژی

1

518355

کارشناسی مامایی

24

کارآموزی داخلی - جراحی

1

511316

کارشناسی مامایی

25

فیزیوپاتولوژی در مامایی

2

518502

ارشد مامایی مشترک

26

جامعه شناسی وآسیب شناسی اجتماعی زنان

1

518504

ارشد مامایی مشترک

27

روانشناسی زن و خانواده

1

518506

ارشد مامایی مشترک

28

کارآموزی مامایی و پزشکی قانونی 1

1

518548

ارشد مامایی قانونی

29

مامایی و پزشکی قانونی  نظری2

1

518549

ارشد مامایی قانونی

30

اخلاق مامایی و معرفت شناسی

1

518551

ارشد مامایی قانونی

31

قوانین قضایی و جرم شناسی

1

518552

ارشد مامایی قانونی

32

کارآموزی قوانین قضایی و جرم شناسی

1

518553

ارشد مامایی قانونی

33

خشونت علیه زنان و کودکان نظری

1

518554

ارشد مامایی قانونی

34

کارآموزی خشونت علیه زنان و کودکان

1

518555

ارشد مامایی قانونی

35

کاربرد تکنو لوژی در پزشکی قانونی

1

518556

ارشد مامایی قانونی

36

مشاوره وراهنمایی درمامایی وبهداشت باروری

2

518510

ارشد مامایی مشترک

37

بهداشت باروری (2) بهداشت مادر وکودک

5/1

518522

ارشد بهداشت باروری

38

بهداشت باروری (3)اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

2

518526

ارشد بهداشت باروری

39

بهداشت باروری (4)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

1

518529

ارشد بهداشت باروری

40

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(2)

3

518542

ارشد مامائی آموزش

41

بیماریهای زنا ن ونازائی

2

518515

ارشد مامائی آموزش

42

کارآموزی بیماریهای زنا ن ونازائی

1

518539

ارشد مامائی آموزش

43

اپید میولوژی خانواده و جامعه

1

413574

ارشد مامائی آموزش

44

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

2

518615

دکترای بهداشت باروری

45

رشد و تکامل جسمی ،روانی ،اجتماعی

2

518615

دکترای بهداشت باروری

46

تغذیه وبهداشت باروری

2

518601

دکترای بهداشت باروری

47

ابعاد حقوقی بهداشت باروری

2

518616

دکترای بهداشت باروری

48

توانمند سازی زنان ونقش آنها در توسعه

2

518605

دکترای بهداشت باروری

49

تکنیکهای پیشرفته در باروری و ناباروری

2

518602

دکترای بهداشت باروری

50

برنامه ریزی وارزشیابی ومدیریت بهداشت ودرمان

2

518617

دکترای بهداشت باروری

51 سمینار مطالعات مستقل درموضوعات .... 2 518610 دکترای بهداشت باروری
52 رشد و تکامل جسمی، روانی و اجتماعی 2 518615 دکترای بهداشت باروری
53 ابعاد جمعیتی بهداشت باروری 2 518615 دکترای بهداشت باروری
          جدول دروس ارائه شده نیمسال  دوم  1401-1400  
رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری بهداشت مادرونوزاد

2/5

518334

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

2

518336

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

2

518340

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی عرصه مادران و نوزادان

2

518342

کارشناسی پرستاری

5

فیزیو پاتولوژی بیماریهای داخلی (1)

3

511308

کارشناسی مامایی

6

کارآموزی نشانه شناسی ومعاینات فیزیکی

1

511319

کارشناسی مامایی

7

بارداری و زایمان (2) زایمان طبیعی

2

518320

کارشناسی مامایی

8

کارآموزی زایمان طبیعی

2

518326

کارشناسی مامایی

9

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

1

518324

کارشناسی مامایی

11

تاریخ ، اخلاق و قوانین و حقوق مامائی

2

518322

کارشناسی مامایی

12

نوزادان مامایی

1

518317

کارشناسی مامایی

13

کارآموزی مادروکودک وتنظیم خانواده

2

518365

کارشناسی مامایی

14

بارداری و زایمان (4)

1

518337

کارشناسی مامایی

15

رادیولوژی و سونوگرافی در مامائی

1

518353

کارشناسی مامایی

16

کارآموزی بیماریهای زنان

2

518359

کارشناسی مامایی

17

فیزیو پاتولوژی بیماریهای داخلی (3)

2

511340

کارشناسی مامایی

18

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی 2

1/5

518310

کارشناسی مامایی

19

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی 2

2/5

518312

کارشناسی مامایی

20

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش2

1

518379

کارشناسی مامایی

21

کارآموزی عرصه زنان  بخش 2

1

518377

کارشناسی مامایی

22

تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی

1

518508

ارشد مامایی

23

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی (1)

2

518503

ارشد مامایی

24

کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین درمامایی (1)

1

518512

ارشد آموزش مامایی

25

کارآموزی فیزیوپاتولوژی دربارداری

1

518516

ارشد مامایی

26

سمینار درتحقیق

2

518511

ارشد مامایی

27

روش تحقیق

2

500530

ارشد مامایی

28

بهداشت باروری (1) بهداشت باروری وحقوق آن

1

518520

ارشد بهداشت باروری

29

مامایی قانونی (1)

1

518547

ارشد مامایی قانونی

30

ابعاد حقوقی بهداشت باروری

2

518616

دکترای بهداشت باروری

31

توانمند سازی زنان ونقش آنها در توسعه

2

518605

دکترای بهداشت باروری

32

تکنیکهای پیشرفته در باروری و ناباروری

2

518602

دکترای بهداشت باروری

33

برنامه ریزی وارزشیابی ومدیریت بهداشت ودرمان

2

518617

دکترای بهداشت باروری

34

روش تحقیق

2

500602

دکترای بهداشت باروری

35

بیماریهای نوپدید/مقاربتی ،سرطانها ...

2

518606

دکترای بهداشت باروری

36

سیاست گذاری ،اصلاح و بهینه سازی  ......

2

518618

دکترای بهداشت باروری

37

سمینار مطالعات مستقل درموضوعات ....

2

518610

دکترای بهداشت باروری