رفتن به محتوای اصلی
x

دروس ارایه شده

دروس ارائه شده نیمسال  دوم  1403-1402

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری بهداشت مادرونوزاد

2/5

518334

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

2

518336

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

2

518340

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی عرصه مادران و نوزادان

2

518342

کارشناسی پرستاری

5

درمان های تکمیلی و جایگزین در مامایی

1

518230

کارشناسی مامایی

6

بارداری و زایمان (2) زایمان طبیعی

2

518320

کارشناسی مامایی

7

کارآموزی زایمان طبیعی

2

518326

کارشناسی مامایی

8

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

1

518324

کارشناسی مامایی

9

تاریخ ، اخلاق و قوانین و حقوق مامائی

2

518322

کارشناسی مامایی

10

نوزادان مامایی

1

518317

کارشناسی مامایی

11

کارآموزی مادروکودک وتنظیم خانواده

2

518365

کارشناسی مامایی

12

بارداری و زایمان (4)

1

518337

کارشناسی مامایی

13

رادیولوژی و سونوگرافی در مامائی

1

518353

کارشناسی مامایی

14

کارآموزی بیماریهای زنان

2

518359

کارشناسی مامایی

15

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی 2

1/5

518310

کارشناسی مامایی

16

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی 2

2/5

518312

کارشناسی مامایی

17

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش2

1

518379

کارشناسی مامایی

18

کارآموزی عرصه زنان  بخش 2

1

518377

کارشناسی مامایی

19

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی3

2

511340

کارشناسی مامایی
20

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی1

3 511308 کارشناسی مامایی

21

تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی

1

518508

ارشد مامایی

22

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی (1)

2

518503

ارشد مامایی

23

جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان

1

518504

ارشد مامایی

24

روان شناسی زن و خانواده

1

518506

ارشد مامایی

25

کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین درمامایی (1)

1

518512

ارشد آموزش مامایی

26

کارآموزی فیزیوپاتولوژی دربارداری

1

518516

ارشد مامایی

27

سمینار درتحقیق

2

1/5 عملی

518511

ارشد مامایی

28

بهداشت باروری (1) بهداشت باروری وحقوق آن

1

518520

ارشد بهداشت باروری

29

مامایی و پزشکی قانونی (1)

1

518547

ارشد مامایی قانونی

30

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

2

518615

PhD   بهداشت باروری

31

تغذیه و بهداشت باروری

2

518601

PhD   بهداشت باروری

32 مدیریت خدمات مامایی 1 1.5 585532 ارشد مامایی
  كارآموزی  نشانه شناسي و معاينات فيزيكي  1 511319 کارشناسی مامایی

 

 

دروس ارائه شده نیمسال  اول  1403-1402

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2/5

518334

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

2

518336

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2

518340

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی عرصه بهداشت مادر و نوزاد

2

518342

کارشناسی پرستاری

5

بارداری و زایمان (1) بارداری طبیعی

2

518316

کارشناسی مامایی

6

کارآموزی بارداری طبیعی (1)

1

518318

کارشناسی مامایی

7

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

1

511321

کارشناسی مامایی

8

بارداری و زایمان (3) غیر طبیعی

3

518320

کارشناسی مامایی

9

بیماریهای زنان و ناباروری

3

518357

کارشناسی مامایی

10

بهداشت مادروکودک

2

518332

کارشناسی مامایی

11

کاراموزی نوزادان

1

518369

کارشناسی مامایی

12

کارآموزی پزشکی قانونی

1

518319

کارشناسی مامایی

13

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1

518304

کارشناسی مامایی

14

مدیریت وارتقاءکیفیت مادر وکودک

1

518305

کارشناسی مامایی

15

فیزیوپاتولوژی داخلی 2

2

511338

کارشناسی مامایی

16

ارتباطات ،آموزش ومشاوره دربهداشت مادروکودک

1

518328

کارشناسی مامایی

17

اختلال عمل جنسی

1

518367

کارشناسی مامایی

18

کارآموزی داخلی - جراحی

1

511316

کارشناسی مامایی

19

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی (2)

2/5

518308

کارشناسی مامایی

20

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی (1)

1/5

518306

کارشناسی مامایی

21

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش 1

1

518379

کارشناسی مامایی

22

کارآموزی عرصه زنان  بخش 1

1

518376

کارشناسی مامایی

23

کارآموزی عرصه رادیولوژی

1

518355

کارشناسی مامایی

24

مامایی جامعه 2 2 518558 ارشد مامائی جامعه نگر

25

فیزیوپاتولوژی در مامایی

2

518502

ارشد مامایی مشترک

26

مشاوره وراهنمایی درمامایی وبهداشت باروری

2

518510

ارشد مامایی مشترک

27

بهداشت باروری (2) بهداشت مادر وکودک

1/5

518522

ارشد بهداشت باروری

28

کارآموزی بهداشت باروری (2) بهداشت مادر وکودک

0/5

518537

ارشد بهداشت باروری

29

بهداشت باروری (3)اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

2

518526

ارشد بهداشت باروری

30

بهداشت باروری (4)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

1

518529

ارشد بهداشت باروری

31

کارآموزی بهداشت باروری (4)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

1

518530

ارشد بهداشت باروری

32

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(2)

3

518542

ارشد مامائی آموزش

33

کارآموزی بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(2)

3

518543

ارشد مامائی آموزش

34

بیماریهای زنا ن ونازائی

2

518515

ارشد مامائی آموزش

35

کارآموزی بیماریهای زنا ن ونازائی

1

518539

ارشد مامائی آموزش

36

اپید میولوژی خانواده و جامعه

1

413574

ارشد مامائی آموزش

37

کارآموزی مدیریت خدمات مامائی 1

0/5

585533

ارشد مامائی مدیریت جامعه

38

مدیریت خدمات مامائی 2

1/5

585534

ارشد مامائی مدیریت جامعه

39

کارآموزی مدیریت خدمات مامائی 2

0/5

585536

ارشد مامائی مدیریت جامعه

40

روش تحقیق پیشرفته

2

500530

ارشد مامایی

41

مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت و درمان

1

518545

ارشد مامائی مدیریت جامعه

42

کارآموزی سمینار مسائل و مشکلات مدیریتی در مامائی

1

518546

ارشد مامائی مدیریت جامعه

43

استانداردهای خدمات مامائی و بهداشت مادر و کودک

1

518533

ارشد مامائی مدیریت جامعه

44

کارآموزی مامایی جامعه 2

2

518558

ارشد مامائی جامعه نگر

45

مامایی جامعه 3

2

518560

ارشد مامائی جامعه نگر

46

کارآموزی مامایی جامعه 3

2

518559

ارشد مامائی جامعه نگر

47

کودکان استثنائی

1

518561

ارشد مامائی جامعه نگر

48

بیماریهای نوپدید /مقاربتی، سرطانهاو یائسگی و سالمندی

2

518606

دکترای بهداشت باروری

49

سیاست گذاری اصلاح و بهینه سازی سیستمها و برنامه های بهداشتی مادر و کودک

2

518618

دکترای بهداشت باروری

50

سمینار در مطالعات مستقل مو ضوعات بهداشتی  اختیاری

2

518610

دکترای بهداشت باروری